ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
04 แพร่M17.3
ฉบับที่
04 แพร่M17.3
ผู้รับมอบอำนาจ
นายสมชาย ยอดธง
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำขุ่นข้นหรือดินมูลทราย นอกเขตเหมืองแร่ (เนื้อที่ 145-2-33 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
145-2-33 ไร่
วันที่อนุญาต
25/05/2007
วันสิ้นสุดการอนุญาต
24/05/2017
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
02/04/2007
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2550
อายุประทานบัตร
10 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
25/05/2007
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
24/05/2017
หมายเหตุ
-
แผนที่