ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
04 แพร่M9.3
ฉบับที่
03 แพร่M9.3
ผู้รับมอบอำนาจ
นายชาตรี นำไพศาล
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 22326/14679 (เนื้อที่ 157-0-56 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
157-0-56 ไร่
วันที่อนุญาต
27/03/2007
วันสิ้นสุดการอนุญาต
09/08/2016
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
18/02/2007
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
22326/14679
อายุประทานบัตร
10ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
27/03/2007
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
09/08/2016
หมายเหตุ
-
แผนที่