ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ใบอนุญาตเล่มที่
-
ฉบับที่
-
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่อนุญาต
82-3-96
วันที่แจ้งการอนุญาต(ปม.)
01/04/2005
วันที่ออกใบอนุญาต(สจป.)
01/04/2005
วันสิ้นสุดการอนุญาต
31/03/2010
วันที่ รมว.ทส. เห็นชอบ
07/08/2012
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
0
ชนิดแร่
-
อายุประทานบัตร
10
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
01/04/2005
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
31/03/2010
หมายเหตุ
-
แผนที่