ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
26/2542,27/2542,5/2550
วัน/เดือน/ปี
01/01/1970
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในทางราชการ : จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย และป่าน้ำแม่งาม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
เชียงราย
เนื้อที่อนุญาต
6010-2-25
วันที่อนุญาต
21/04/1999
วันสิ้นสุดการอนุญาต
20/04/2029
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
05/03/1999
หมายเหตุ
-
แผนที่